[ ] Eg. — Kōm al-Tawal — 138-161 AD — E. Breccia, Le Musée gréco-romain 1925-1931 (1932) 57-58 — Berytus 15 (1964) 85, 15
See also:
a.1 Μᾶρκοι Οὔλπιοι Σερῆ̣ν̣ο̣ς ὁ καὶ Σαραπίων καὶ
Λ̣ι̣․․․κος γενόμεν̣[ος ἔπαρχ]ο[ς] χειροτεχνῶν
[καὶ ὡς] χρημ̣α̣τ̣[ίζε]ι ․․․․10․․․․ι․4․․ ἀνέθηκαν
․․․8․․․․σ̣ω̣ν̣σ̣ε̣ρ̣ τὸ ιδʹ ἔτος Α̣ὐ̣τ̣ο̣κ̣ρ̣ά̣τ̣ο̣ρ̣ο̣ς̣ Τραϊανοῦ Ἁδριανο[ῦ]
5 ․․․7․․․η̣νουπο̣δ — — — — — — — — — Φ̣α̣μ̣ε̣ν̣ὼθ̣ ι̣γ̣ʹ
       ἐπ’ ἀγα̣θ̣ῷ.
b.1 Πρόχρεια.
c.1 Ἀγρός.
d.1 Γεουχία.
Search Help