[ ] Ark. — Megalopolis — ca. 103-101 bc — IG V,2.443
A.1 {²(I §1)}² [ἐπὶ] γραμματέος τοῖς σ[υνέδροις τοῦ δεῖνος, ἔτους — — καὶ τεσσερα]-
[κο]στοῦ, γερόντων Ἐχεστράτου το[ῦ — —, — — τοῦ — —, — —]
․․νου τοῦ Θεοτίμου, Χοραγικλέος τ[οῦ — —, — — τοῦ — — —]
[τά]δε ἀπεφάναντο τοὶ ἀποσταλέν[τες — — — Νικοκλῆς Νικομάχου]
5 [το]ῦ Νικομάχου, Φιλίσκος Ἁλιοδώρου [— — — — περὶ ὧν]
[ἐγ]ράψατο πόλις Μεγαλοπολιτᾶν καὶ Σ[— — — —, Εὐ]-
[μα]ρίδας Ἵππωνος, Ἄλκ[ι]μος Λυκίνου, — — — —
[Πρ]όξενος Ἀριστοδάμου, Ἱέρων Ἀντικ[ράτεος, — —]
․․δα· {²(§2)}² τᾶς μερίδος πλέθρα τριάκοντα πέντ[ε ἐμετρήσαμεν, ἅτι]-
10 [να] ἦσαν περιωριγότες οἵ τε σύνδικοι κ[αὶ οἱ ἄρχοντες καθ’ ὃν διεκρί]-
[νο]ντο χρόνον, τᾶι δὲ ἐχομέναι ἁμ[έραι ἐπορευσάμεθα εἰς τὸ]
․․ Ρ̣ουλειον ἔχοντες καὶ τοὺς ἄρχον[τας μεθ’ ἁμῶν καὶ περιωρίσα]-
[με]ν τὸν τόπον ἐξ αὐτᾶν τᾶν γειτονειᾶν̣ [καὶ τῶν — — τεθέν]-
[των] ὅρων, γινομένας τᾶς χώρας δαμοσ[ίας — — {²(§3)}² — —]
15 [τὸ]ν τόπον τὸν ἀντιλλεγόμενον ασ[— — — — τῶν]
ἐπιτιμίων τῶν ἐξακολουθούντων κ— — — — — —
χεσθαι Μεγαλοπολιτᾶν, ἀπελύσαμεν̣ [δὲ — — — —]
αὐτῶι πρὸ τᾶς ἐπὶ τὰν χώραν ἐξόδου, Σ[— — — οἱ ὅμο]-
ροι τὸ κατὰ λόγον συνπεριφορᾶς ἐντευ[— — — εὕρομεν]
20 τοιούτους, οἳ μὴ βιάζονταί ποτε̣ τὰ ὅμο[ρ]α̣, [ἀλλ’ εὖ πολιτευόμε]-
νοι ποιοῦντι τὰ δίκαια. {²vac.}² {²(§3 II)}² [περὶ τοῦ — — — —]
νίου Νικοκλῆς Νικομάχου τοῦ Νικομ[άχου — — — —]
περὶ τᾶς δίκας τᾶς συλικᾶς ἇς ἐγὼ [καὶ — — — —]
νος, Πολύξενο[ς] Ἀριστάνδρου, — — — — — —
25 στου, Ἀριστώνυ̣[μ̣]ος Πάσων[ος — — — — — ὑπάρ]-
χειν ἐν Πλείστωι πεδίωι πασ— — — — — —
τοὶ προα— — —
— — —
B.28 {²(§3 III)}² [ἐπὶ] δαμιο[ργ]ῶν̣ — — — — — — —
του τοῦ Σωσιγένεος — — — — — — —
30 τᾶς χώρας Πέμτου ἐνάται ἱσ[ταμένου — — — — τι(?)]-
[μ]ατ[ῆ]ρας(?) τοὺς περι[ορίσ]αν[τας — — — — — —]
․ατωπλ— —13— —Σ[— — — — — — — — — —μεμισ]-
[θ]ωκὼς παρὰ τοῦ πα[τέρος, τ]ὸν δὲ — — — — —
․ τοῦ πατέρος μου π[ατέρα], ἀφ’ οὗ παρα̣— — — —
35 [ἐ]προτερήθης διὰ τοῦ δικαστηρίου, ἐπειδ̣[ὴ — — — —]
[σ]ατε τὰν χώραν φάμε[νοι ὑπ]άρχειν τοῦτο — — — —
․ενιοις ταῦτα τὰ χωρία μή[τε ὑπάρχει]ν δα[μόσια — — —]
․των πρὸ τοῦ ἐν Πλείστ[ωι] π[ε]δ[ίωι ․․․]ΑΛ— — — —
[κ]αὶ ἔχω γείτονα τοῦ τιμάμ[α]τ[ος ․․․․]Ρ— — — — —
40 [․ μ]έρος παρὰ τὰν πλευρὰν τὰν π[ρὸς ἅλι]ον ἀ[νατέλλοντα — — τὸ]
[πρὸ]ς δυσμὰς μέρος εἰσς τὸν ΠΕ․․․․․․ΛΛΟ— — — —
․․․ε τούτου τὰ ․․․․․․ τὰ π[ρὸς δ]υσμὰς — — — —
․․․․ τὸν σκολ․․δ․․․ον δίκρ[ο]ο[ν] ἀποδ— — — —
[․․․ π]ρὸς ἄρκτον ἐσστρεμμέναν ἐν τα [— — — — τὰν ὁ]-
45 [δὸν τὰ]ν Ξενικὰν τὰ[ν ἐπὶ] Λακεδαίμον[α — — — —]
․․․․․ Κλεόξενος ․․․․δα Μεγαλοπολ[ίτας — — — —]
․․․․․αι πλέθρα πεντήκοντα οἷς γεί[των — — — —]
[․․․․λ]ελάβηκεν ἀν[τὶ τού]του γονε— — — — — —
․․․․․․σε παρὰ Δεξιμέν[εος] Θεαρίδα — — — —
50 ․․․․․․ καὶ περιώριγα τὸ μ[έρος ὅ]ρο[ις — — — — —]
․․․․․․․θαι τοῦτο τὸ τίμα[μα — — — — — —]
․․․․․․․․ τίμαμα ἀρξάμ[ενος ἀπὸ — — — — —]
— — —
C.1 {²(§4)}² [ἐπὶ] γραμματέ[ος τοῖς συνέδροις — — — — — —]
․․․ου․ουτας καννα [— — — — — — — Ἀρισ]-
τοκλέος προκλή̣σεις — — — — — — — —
πόλις Μεγαλοπολιτᾶν — — — — — — — —
5 Πολύξ̣[ενος Ἀ]ρ̣ιστάνδρ̣ου, [Εὐ]μαρίδας [Ἵππ]ων̣ος, [Ἀριστώνυ]-
[μ]ος Π̣άσωνος, Π̣ρ̣όξενος Ἀριστοδάμου, Ἱέρω[ν Ἀντι]κράτεος, Μ[ικυ]-
λίω̣ν Νικολαΐδα [τ]ᾶς μ̣ε[ρίδο]ς̣ [ἃ] ἅρ̣π[α]στ[α]ι παν<τ>ὶ σύλω[ι, ταῦτ]α̣ ἔφα[μεν μη]-
θενὶ ἐπιβάλλειν καὶ ν[εμό]μεθα τὰ χωρία τὰ [π]ερ̣ι̣ο[ριζ]όμ[ενα ἀφ’ ἑσ]-
πέρ[ας] ἀπὸ τᾶμ πετρᾶ[ν κάτω ἕως] ε<ἰ>ς τ[ὸν Πύ]τ̣ι̣[ο]ν, ἀπὸ τοῦ Πυτίου κατὰ
10 τὸν ῥοῦν ἕως εἰς τὸν Κοιλαγ̣[γί]ταν, εἶτ’ ἐν τῶ̣ι Κοιλαγγίτ[αι ἕως]
εἰς τὰν ὁδὸν τὰν ἐπὶ Λυκόσουραν, ἀπὸ δὲ ἄρκτου τὰν̣ — — —
[ἕ]ω̣[ς] εἰς τὰν Ἱκέτειαν, καὶ ἀπὸ τᾶς Ἱκετείας ἕως ε[ἰς τὰν ὁδὸν]
τὰν διὰ τοῦ Πυτίου, καὶ τὰν̣ ὁδὸ̣ν ἐπὶ τὰς πέτ̣[ρας — — —]
․․εια περὶ ὧ̣ν προεκαλέσαντο Ἀριστόδα[μος — — — —]
15 ․․․․νοις καὶ δαμόσια, ἄλλωι δὲ μηθ̣[ενὶ — — — —]
․․․․․ ․․․․․ ․․․․․ΕΙΑΠ․— — — — —
— — —
D — — —
{²(§5)}² [— — — — — — Ἀριστώνυ]μ̣ος Πάσωνο[ς καὶ πόλις Με]-
[γα]λοπολιτᾶν συ[λικὰν δίκαν(?) πρ]οκαλεσαμένα[— — — πρό]-
τερ̣ον ὑπὸ τῶν ματαί̣[ων(?) εἰς] μ̣ίσσθωσιν, ἐξ ὧν κ[αὶ φώρια(?) ἐλάβω, καὶ — —]
․․οις καὶ δαμόσια καὶ Γ․ΟΝ̣Τ̣ΑΝΣ, ἃς σύ με σε[σ]ύλα[κας — — —]
5 πᾶσαν τὰν χώραν, περὶ ἇς σε προκαλεσαμ̣ένα πά̣[λιν ἐπροτερήθης διὰ τοῦ]
δικαστηρίου καὶ κατὰ παρεύρεσιν κρατεῖν τὰ Π̣— — — — —
[τ]ῶν δι[α]δικασ̣θ̣[έντ]ω̣ν̣ πλέθρων διακοσίων, ὧν [τὸ πλέθρον δραχμαὶ πεντήκον]-
[τα] καὶ τετρακόσιαι. τὸ ἀδίκημα ἔτι καὶ ἔτους τρ̣[ίτου καὶ τεσσαρακοστοῦ(?)]
․․Ι̣Ι̣Ι̣τας̣ τᾶς πόλιος. Πόλις Μεγαλοπολιτᾶν Μεγ— — — — —
10 ․․․ Φιλοποίμενος, Πολύξενος Ἀριστάνδρου, [Εὐ]μα̣[ρίδας Ἵππωνος, — — —]
․․․․ Ἀ̣ριστώνυμος Πάσωνος, Πρόξενος Ἀριστ̣οδ[άμου — — — —]
․․․․ιλου, ὅτι ἐμοῦ προκαλεσαμένας σε ἐπὶ σύλω̣ι Ο̣— — — — — —
․․․․ν εἰς μίσθωσιν, ἐξ ὦν καὶ φῴρια <ἐ>λάβω, καὶ πρ[— —οις καὶ δαμόσια καὶ]
․․․․αν․ ἃς σύ με σεσ̣ύλακας μὲν δ[υ]σὶ σύλοις Α— — — —
15 [προκ]αλ̣εσαμένα περιώρισα οὔτε τοὺς ὅρους γραφ̣[ομένους — — —]
[χώ]ρας οὔτε οὔσας ἐν τούτωι τῶι περιορισμῶι [— — — — ἃς σὺ]
[․ σε]σύλακας διὰ τοῦ ἁμοῦ [σ]ύλου, μεταφέρων [τοὺς ὅρους καὶ — —]
ἔτους τετάρτου καὶ τεσσαρακ[οστ]οῦ ․ΙΡ— — — — —
Search Help