[ ] N. Black Sea — Chersonesos — reign of Commodus? — CIL III 13750 — IosPE I² 404
I.frg. b [— — — — — — — —]
1 [— — — —]Α#⁷[— —]
[— —]ΙΤΕΕΞΑ[— —]
[— —]#⁷ΗϹΠ[— — —]
[— — — — — — — —]
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ουλ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]οις ευδ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]〚— —〛 Εὐτυθ̣[— — — — — — — — — — —]․ΝΙ#⁷․․[— —]
[— — — — — — — — — — — — — — τῆς σωφρο]σύνης καὶ τῆς κοσ[μιότητος? οἱ ὑμέτεροι] ἄρχοντες [— —]
5 [— — — — — — — — — — — — — — — — Ἀτειλ]ίῳ Πρειμιανῷ χειλιάρχῃ κ[αὶ Οὐαλερίῳ Μα]ξίμῳ (ἑκατοντάρχῃ) τὴ[ν — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —], ὅπως μὴ προφάσει τούτων ἑτ[έραν ὕστε]ρον αἴτη[σιν — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — τῆς αὐ]τοκρατορικῆς ἀντιγραφῆς καὶ τῆς τω․[— —]βουλ[— — — —]
[— — — — — — — — — — — ἐκέλευσα προτε]θῆναι δημοσίᾳ, ὅπως πᾶσιν φανεραὶ εἶ[εν αἱ διατάξεις?]
                                                                     [γρα]μμάτων καὶ ἐκ τούτων ἴστε, ὅτι οὐδὲν νεωτερισθήσετ̣α̣[ι ἐν]
10 [τούτοις — — — — — — — — — —, περὶ ὧν] ψήφισμα πρός με ἀπεστείλατε, οὗ τὸ ἀντίγραφον ὑποταγῆναι ἐκέ-
[λευσα σὺν τοῖς ὑπ’ ἐμοῦ γεγραμμένοις Ἀτ]ειλίῳ Πρειμιανῷ χειλιάρχῃ καὶ Οὐαλερίῳ Μαξίμῳ (ἑκατοντάρχῃ). καὶ νῦν δὲ
[— — — — — — — — — — — — — ταῦτα τ]ὰ γράμματα ὁμοίως προτεθῆναι φροντίσατε ∙ ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι.
                                           εε
II.13 [πρότερον μὲν ἡμεῖς γράμμασι βασιλι]κ̣οῖς καὶ ὑπομνήμασιν πιστεύοντες ὑπατικῶν καὶ ἀποφάσεσιν χει-
[λιαρχῶν περὶ τῶν — — — — — — — — —]ω̣ν τοῦ τέλους τοῦ πορνικοῦ πολλὴν ἀμεριμνίαν ἐθαρροῦμεν ἔχειν,
15 [ἐννοοῦντες, ὅτι τὰ περὶ τῶν τῆς πο]λειτικῆς ἐπιτειμίας ἐχομένων καὶ ἡ τῶν βασιλευόντων ἐκύρωσεν
[θεία — — — — — — — — — — — — — —]ε̣ καὶ ἡ τῶν ἀποφηναμένων ἠσφαλίσατο γνώμη μετὰ τοῦ μηδὲν ἐπὶ κοι-
[νῇ βλάβῃ? παραμελεῖσθα]ι τὰ ἡμέτερα δίκαια· ἐπεὶ δὲ παρακεινεῖν τὰ οὕτως ἀσφαλῶς ὁρισθέντα οἱ νῦν
[παρ’ ἡμεῖν φρουροὶ ἤρξαντο, οὐ μόνον] ἐφ’ οἷς κωλύονται ἀδίκως καὶ βιαίως τινὰ πράττοντες, ἀλλὰ καὶ δι’ ἐν-
[τεύξεως τολμήσαντες τὴν ἄδικον αὐτῶ]ν ἀξίωσιν φανεράν σοι ποιῆσαι, ἐπί σε πεποιήμεθα τὸν εὐεργέτην
20 [ἡμῶν μήνυσιν, δεόμενοι βεβαιῶσαι] ἡμεῖν τὴν ἀσφάλειαν τὴν τῶν δεδωρημένων καὶ τῶν κεκριμένων
[ἡμεῖν δικαίων — — — — — — — — — —]ας· ὑπέρθεσιν δὲ τῆς μηνύσεως τῶν βιαζομένων ἡμᾶς οὐδεμί-
[αν ἑξῆν ποιήσασθαι, ὥστε κωλύ]εσθαι κατ’ ἀρχὰς ὑπὸ τῆς σῆς φιλανθρωπίας τοὺς ἐπὶ τοῖς καινοῖς
[σπουδάζοντας. ἵνα δὲ ῥᾴων ᾖ ἡ π]ερὶ τοῦ πράγματος τούτου ἀρχῆθεν ἐπιζήτησις γενομένη καὶ θε
[— — — — — — — — — — — —, τὴν πρ]ὸς τοὺς βασιλέας ἡμῶν δέησιν φανεράν σοι πεποιήκαμεν καὶ τὴν
25 [— — — — — — — — — — — τῶν συμφ]ερόντων ἡμεῖν γραμμάτων προετάξαμεν καὶ τὰ ὑπομνήματα τὰ
[τῶν ὑπατικῶν καὶ τὴν ἀπόφασι]ν τὴν τοῦ χειλιάρχου, ἐπειδὴ καὶ τάξιν ταύτην ἔλαβεν ἀπὸ τῶν δωρησα-
[μένων βασιλέων τὸ πρᾶγμα, εἰς τὸ]ν περὶ τούτου ἀποφήνασθαι κελευσθέντα χειλίαρχον περιορισθέν.
[ἐπὶ τούτοις ἐλπίζομεν ἡμῶν] κηδεμόνα σε γενόμενον φυλάξειν μὲν τὰ μετὰ τοσαύτης <— —> καὶ σκέψεως
[ὁρισθέντα, ὥστε κύρια εἶν]αι ἐπὶ τόποις τοῖς εἰς τοῦτο τὸ τέλος ἀνήκουσιν, εὐλογίστως δὲ προσήσεσθαι
30 [τὴν ἀναφερομένην σοι] δέησιν, ἧς οὐδὲν ἀναγκαιότερον ἀνθρώποις καὶ βίου σώφρονος γνωρίζουσι
III.31 [τὸ χρήσιμον καὶ ἠθῶν] εὐχομένοις φυλάσσεσθαι σεμνότητα ∙ εε ∙ (III) τίνα ἐπέστειλα Ἀτειλίῳ Πρειμι-
[ανῷ περὶ τοῦ πορνικοῦ τέ]λους, ὑποταγῆναι ἐκέλευσα, προνοῶν μήτε ὑμᾶς παρὰ τὰ δεδογμένα ἐνοχλί-
[ζεσθαι, μήτε τοὺς ὑπηρ]ετοῦντας ὑπερβαίνειν τὸν περιγεγραμμένον ὅρον ∙  εε
                                     {²vacat
IV.34 [e(xemplum) e(pistulae). quae sint officia militum] agentium ∙ in vexillatione Chersonessitana ∙ de capitulo ∙ lenocini, quod su-
35 [bicitur ostendet tibi exem]plum sententiae ∙ Arri ∙ Alcibiadis ∙ tunc ∙ trib(uni) #⁵⁶ praepositi ∙ eiusdem ∙ vexill[a]-
[tionis, ne quid advers]us tam intentionem ∙ eius quam manifeste determinatam ∙ partem ∙ ad ∙ ius ∙ f. [— — —]
[— — — — milites agant]. et ∙ quoniam ∙ idem ∙ Alcibiades ∙ videri ∙ non {po} potest ∙ sub tempus v<e>ntu[rum?]
[intentionem? exag]g<e>randae vectigalis quantitatis ∙ sponte ∙ suscepisse, cum sententiam ∙ sub ∙ iu[di]-
[cii forma — — iam] pridem ∙ et dix<e>rit ∙ et proposuerit et omnibus annis fisco pariaverit ∙ dubium ∙ n[on]
40 [est, quin hanc vectigalis] quan{i}ti‵t′atem {²⁶quantitatem}²⁶ et circa discipulinae ∙ ratione<m> et observare et obtin[ere]
[necesse sit. eius sententiae] exemplum ap<e>rta manu scriptum, unde de plano ∙ recte legi possit, iuxta [— —]
V.42 [— — — — — — — — — — — — — — —] positum esse cura. {²vacat}² (V) e(xemplum) e(pistulae). quid scri{s}pserim {²⁶scripserim}²⁶ Atilio Primiano tr[ib(uno)]
[— — — — — — — — de commenta]rio commilitonum, quod ad me {e} idem tribunus propter capitulum le[no]-
[cini miserat, subieci et s]ecundum formam sententiae Arri Alcibiadis tunc trib(uni) ∙ dictae om[nia]
45 [agere iubeo, ne quid advers]us discipulinam vel cum iniuria aut ∙ contumelia paganorum commit[tere]
VI.46 [audeant].vacat}² (VI) e(xemplum) ∙ e(pistulae) ∙ quid ad decretum Chersonessitanorum rescripserim c[rimi]-
[nantium? milit]es, subici praecepi et rursum admoneo caveatis, ne sub obtentu h#⁷[— —]
[vectigalis quantitate]ṃ iam pridem placitam ac cust<o>ditam cum dispendio vestrae exsist[ima]-
[tionis augeant vel cives i]nquietent vel innovare quid temptent ∙
50 [ἀνεστάθη] ∙ ἐπὶ ἀρχόντων ∙ τῶν περὶ ∙ Μ(ᾶρκον) ∙ Αὐρ(ήλιον) ∙ Βασιλειδιανὸν Ἀλέξανδρον.
[ἐπρέσβευον? Τ(ίτος)] Φλ(άουιος) ∙ Ἀρίστων ∙ καὶ ∙ Οὐαλέριος ∙ Γερμανός ∙
Search Help