[ ] Kos Isl. — Kos — mid-4th c. BC or shortly before — Paton-Hicks 40+ — LSCG 156
face A.1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]#⁷τ̣ι̣
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ων τουτ․
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ο]ἷ̣σ̣ί̣γ̣ κα ἁ πόλ-
[ις κέληται? — — — — — — — — — — — — — — — —]α̣ντας· ἱαρὰ δὲ ἐ-
5 [πὶ τούτοις ἁ πόλις παρέχει καὶ δίδωτι τὸ γινόμεν]ον(?) ἀργύριον ἐς τ-
[ὰν κλάρωσιν τοῦ ἱαρέως(?)· ἀπολελύσθαι δὲ ἀρχᾶν τᾶ]νδε τὸν ἱαρῆ· μονα-
[ρχίας προστασίας στραταγίας· ἁγνεύεσθ]α̣ι̣ δ̣ὲ̣ τῶνδε τὸν ἱαρῆ· μυσαρ-
[ῶι μὴ συμμείγνυσθαι μηδὲ παρ’ ἥρωνα ἔσθ]ε̣ν μηδὲ παρ’ Ἑκάτας Μεγάλ-
[ας μηδὲ ὅσσα τοῖς θεοῖς τοῖς χθονί]οις θύεται μηδὲ ὅσσα τοῖς ἐνε-
10 [ρτέροις ἥρωσιν ἐντάμνεται, μηδὲ ἐμ]π̣ατεῖν ἡρῶιον μηδὲ ἐς οἰκίαν
[ἐσέρπεν ἐν ὁποίαι κα ἄνθρωπος ἀποθά]ν̣η̣ι ἁμερᾶν πέντε ἀφ’ ἇς κα ἁμέ-
[ρας ὁ νεκρὸς ἐξενιχθῆι, μηδὲ ἐς οἰκίαν ἐ]σέρπεν ἐν ὁ̣π̣οίαι κα γυνὰ τέ-
[κηι ἁμερᾶν τριῶν ἀφ’ ἇς κα τέκηι, πέντε δέ], α̣ἴ κα ἐκτρῶι· αἰ δέ τί κα τούτ-
[ων τῶμ μυσαρῶν τῶι ἱαρῆι συμβᾶι φαγέν, πε]ρ̣ιταμέσθω χοίρωι ἔρσενι κ̣-
15 [αὶ καθαράσθω ἀπὸ χρυσίου καὶ προσπερμεί]ας· αἰ δέ τί κα τῶν ἄλ<λ>ων π̣-
α̣ρ̣α̣κ̣ρ̣ο̣[ύσει, ἀπορρανάσθω θαλάσσαι καὶ] κ̣αθαρὸς ἔστω· αὕτα [ἁ ἱαρε]-
ωσύνα τριακάδ[ος ἔστω ․․5․․δᾶν, πεντηκοστύος Ἱ]ππιαδᾶν· v τοῖσ[δε τε]-
λέζεται ὁ ἱαρεὺς τ̣[οῦ Ζηνὸς τοῦ Πολιέως καὶ τῶ]ν̣ Θεῶν τῶν Δυώ̣[δεκα· κ]-
αθαίρεται χοίρωι ἐ̣[πὶ θαλάσσαι καὶ θύει Ζην]ὶ̣ Πολιῆι βοῦ[ν καὶ Ἀθάν]-
20 αι Πολιάδι ὄιν τε[λέαν κυέοσαν ἐν τῶι ․․7-10․․]ς̣(?) ὄρει· ἱερ[ὰ ἐπὶ τού]-
τοις ἱαρεὺς παρ[έχει· ἁ δὲ πόλις ἀποδίδωτι τῶι ἱαρῆι τὸ] ἀ̣ν̣[αλισκόμ]-
ενον ἀργύριον ἐς [τὰν θυσίαν· κατὰ τάδε ὁ βοῦς θύεται Ζηνὶ Πολιῆι· ἔνδ]-
ορα ἐνδέρεται· ἐ[φ’ ἑστίαν θύεται ἄρτος ἐξ ἡμιέκτου καὶ ἀλφίτων ἡμ]-
ίεκτον καὶ ἄρτος [ἅτερος τυρώδης καὶ τὰ ἔνδορα· ταῦτα θύει ἱαρεὺ]-
25 ς καὶ ἐπισπένδε̣[ι οἴνου κρατῆρας τρεῖς καὶ ἱερὰ παρέχει· τὰ δὲ τέλε]-
στρα ἁ πόλις πα[ρέχει· ὁ δὲ ἱαρεὺς ξενίζει τὸν μόναρχον καὶ τὸς ἱα]-
ροποιὸς καὶ κά[ρυκας. γέρη φέρει δέρμα καὶ σκέλος καὶ χέλυος ἥμισυ]
καὶ κοιλίας ἥμ[ισυ· θυαφόρωι δὲ τοῦ σκέλεος τοῦ τῶν ἱαροποιῶν δί]-
δοται ἀκρίσχ̣[ιον, κάρυξι νώτου δίκρεας, ὑπώμαια, αἱματίου ὀβελὸ]-
30 ς τρικώλιος, [Νεστορίδαις νώτου δίκρεας, ἰατροῖς κρέας, αὐλητᾶι κ]-
ρέας, χαλ̣κ̣[έων καὶ κεραμέων ἑκατέροις τὸ κεφάλαιον· τὰ δὲ ἄλλα κρέα]
τ̣ᾶς πόλιο[ς· ταῦτα πάντα οὐκ ἀποφέρεται ἐκτὸς τᾶς πόλιος· — — — —]
․αι μηδε[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․σ̣ε̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
face B.1 ροι[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
νοντα μυ̣[σαρ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
τας ιλεας [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
〚— — —〛[— — — — — — — — — — — — τοὶ Ἀμφιαρηίδαι τοὶ τὸ ἱερὸν πῦρ]
5 φέροντες ἐκ τοῦ βωμ̣[οῦ τοῦ Κερατῶνος τοῦ ἐν Δάλωι· τὰς δὲ Δαλιάδας?]
τὰς ἀγρετὰς <τὰς?> ἑρπούσας [περὶ τὸγ Κερατῶνα καὶ τὸν τῶμ παίδων χορὸν τ]-
ὸν τῶν Παμφύλεων ἐπεκ̣[πέμπει ἁ πόλις(?)· Καλύμνιοι? ἐς θυσίαν ἀπαγόν]-
τω ἐς Κῶν τῶι Ἀπόλλων̣[ι τῶι Δαλίωι βοῦν καὶ ὄιν τέλεων καὶ τελέαν]·
τούτωμ φέρει ὁ ἱαρεὺς γέρη̣ [σκέλη καὶ τὰ δέρματα· ὁ ἱαρεὺς Διὶ Οὐρίω]-
10 ι θύεται ἐπὶ καλλιαρίαι καὶ οὔρ̣[ωι καὶ ἀσφαλείαι τοῖς τῶι Ἀπόλλ]-
ωνι τῶι Δαλίωι θεωρίαν τελε[ῦσι βοῦν καὶ ὄιν τέλεων καὶ τελέαν· τούτ]-
ω̣ν φέρει ὁ ἱαρεὺς γέρη σκέλη, [κεφαλάς, πόδας καὶ τὰ δέρματα· τούτων]
τ̣ῶγ κρεῶν οὐκ ἐξαγωγὰ ἐκ Κ[ῶ· κατὰ ταὐτὰ δέ ἀπάγεν? ․․․․12-15․․․․․]-
ος· v Κνιδίος ἀπάγεν τῶι Ἀπό[λλωνι τῶι Δαλίωι βοῦν καὶ ὄιν τέλεων κ]-
15 αὶ τελέαν καὶ τᾶι Λατοῖ τελ̣[έαν· γέρη φέρει ὁ ἱαρεὺς] σ̣κ̣έ̣λη, κεφαλ[άς],
πόδας καὶ τὰ δέρματα· τῶ[γ κρεῶν τούτων οὐκ ἐξαγ]ωγὰ ἐκ Κῶ· ἀπάγεν δὲ [ὅ]-
κ̣κα καὶ ἐς̣ Δ̣ολφὸς πέμπ[ηται θεωρία ἐς Πύθια Κ]ώιων ἢ ξένων τῶι Ἀπόλλ-
[ωνι τῶ]ι Δαλίωι ἢ τᾶι Λα̣[τοῖ ἐς θυσίαν μηδαμ]ῶ̣ς(?) ἄλλο ἢ τᾶι διχομηνία̣-
[ι τοῦ μ]ηνὸς τοῦ Δαλ̣[ίου· τούτοις δὲ ὁ ἱαρεὺς ὄι]ν̣ ἐπιρρεζέτω τέλεων
20 [ὑπὲρ Ἀμ]φιαρηιδᾶν [καὶ ἐπευχέσθω τῶι Ἀπόλλωνι] μὴ ξενικὸν στράτευμ-
[α ἐπιβαλ]ό̣μ̣[ενον μηδὲ λαιστὰς ἐπιπετόντας ὅπ]λ̣α φέρεν ἐπ’ Ἀμφιαρηίδ-
[ας· κατὰ ταὐτὰ δὲ ἐπιρρεζέτω καὶ ὑπὲρ τῶγ χορῶ]ν̣ ἀμνὰν καὶ ἀμνὸν καὶ
[ἐπευχέσθω τὰ αὐτὰ τῶι Ἀπόλλωνι καὶ τᾶι Ἀρτάμι]δι. v Ἰσθμιώταις διδ-
[όντω τοὶ ταμίαι δραχμὰς τετρακατίας ἐς θυσίαν] ὑπὲρ τᾶς πόλιος, Ἁ-
25 [λασαρνίταις δὲ τριακατίας(?). ἅδε ἁ διαγραφὰ ἁ περὶ τᾶ]ν ἱαρεωσυνᾶν τ-
[ᾶν δαμοτελέων κυρία διαμενέτω ἐς τὸν ἅπαντα χρόνο]ν̣· αἰ δέ τίς κα μετ-
[αθῆι τι τῶν ἐν τᾶιδε τᾶι διαγραφᾶι γεγραμμένων, ὥστε τ]ὰμ πόλιν ἐξ ὧμ μ-
[ετετέθη βλάπτεσθαι ἢ τὰ ἱερὰ μὴ καλῶς συντελεῖσ]θαι, ζαμιούντω
[τοὶ προστάται δραχμαῖς χιλίαις· αἰ δέ τίς κα τῶν ἱα]ρέων ἢ τᾶν ἱαρε-
30 [ιᾶν μὴ ἁγνεύηται συνουσίας παιδὸς ἢ ἀνδρὸς ἢ παρθ]έ̣νο ἢ γυναικὸς
[πρὸ μὲν τᾶν θυσιᾶν τριῶν ἁμερᾶν, πρὸ δὲ τᾶν πανηγυρίων τ]ριάκοντα ἁμε-
[ρᾶν, ζαμιούσθω δραχμαῖς χιλίαις καὶ καταλυέσθω τᾶς ἱαρε]ωσύνας τ̣[ᾶ]-
[ς δαμοτελέος· αἰ δέ κα ἱέρεια μὴ ἁγνεύηται ἀπὸ ἔρσενος τόκου τ]ριάκ[ον]-
[τα ἁμερᾶν ἢ ἀπὸ θήλεος τεσσαράκοντα ἁμερᾶν, ζημιούσθω δρα]χ̣μ̣[αῖς χ]-
35 [ιλίαις καὶ καταλυέσθω τᾶς ἱαρεωσύνας τᾶς δαμοτελέος — — — — — — —]
Search Help