[ ] Crete, Ctr. — Lato (Gkoulas, nr. Kritza) — 111/0 BC — SEG 26.1049
1                    [ἀγα]θᾶ[ι] τύχαι·
[ἐπὶ τοῖσδε συνέθεντο Ἱαρα]π̣ύ̣τ̣νιοι κ̣α̣[ὶ Λ]ά̣τιοι κοσμιόντων [ἐ]ν̣ μ[ὲ]ν Ἱαρα-
[πύτναι ἐπὶ τῶν ․․․․․․․․․ω]ν τῶν σὺν [․․․]κ̣αι τῶ [․]κε․․ο̣[β]ώλω, ἐν [δ]ὲ Λ̣α̣-
[τῶι ἐπὶ τῶν Ἐχανορέων τῶν σὺ]ν Αὐτίω̣[νι] τ̣ῶ Ποδ̣αίθ̣ω̣ σ̣υμμαχησε͂ν ἀλλ[ά]-
5 [λοις ἁπλῶς καὶ ἀδόλως καὶ] τὸν [αὐτὸν φίλον κ]αὶ ἐχθ̣[ρὸν ἑ]ξ̣ῆ̣ν̣ κ̣’ α̣ἴ̣ τίς κ’ ἐμ̣β̣ά̣[λ]-
[ληι ἐς τὰν τῶν Ἱαραπυτνίων χώρα]ν [ἢ ἀπ]οτάμνηται χώ[ρας τᾶ]ς Ἱαραπυ̣τ̣ν̣ί̣ων̣
[βοαθησῆν τὸς Λατίος ἀπροφασίστω]ς̣ κατὰ γᾶν κ̣αὶ κα[τὰ θά]λ̣ασσαν κ̣α̣τ[ὰ τὸ]
[δυνατόν, κ’ αἴ τίς κ’ ἐμβάλληι ἐς τὰν τ]ῶ̣ν Λατίων χώρ[α]ν [ἢ ἀ]ποτ̣ά̣μνηται χ[ώρας]
[τᾶς Λατίων ὡσαύτως βοαθησῆν τὸ]ς̣ Ἱαραπυτνίος ἀδ[ό]λ[ω]ς [κἀπρο]φασίστως π̣α̣ν̣τ[ὶ]
10 [σθένει. ἦμεν δὲ καὶ πολιτεύεσθ]α[ι] τ̣ῶ̣ι̣ Ἱαραπυτν[ίωι Λατοῖ καὶ τῶι Λατίωι ἐν]
[Ἱαραπύτναι μετέχεν θίνων καὶ ἀνθρωπ]ί̣νων, δικα̣[ιοπραγήσαντι τοῖς ἰδίοις. ἦ]-
[μεν δὲ καὶ ἐπιγαμίαν καὶ ἔγκτησιν] π̣ά̣ν̣των [θν]α̣τῶν [καὶ ἀθανάτων κατὰ τὸς ἑκατερῆ κειμέ]-
[νος νόμος] Ἱαραπυτνίωι καὶ Λ̣α̣τ̣ί̣ω[ι. ἐπινομὰ δ’ ἔστω τῶι Λατίωι ἐν τᾶι Ἱαραπυ]-
[τνίων χώραι χωρὶς ἢ(?) ἐ]ν τῶι τεμένει [— — — — — —]
15 [— — — — — — τὸν Ἱαρ]απύτνιον ἐν τᾶ̣ι [Λατίων χώραι — — — — — —]
[— — — — — — αἰ]δ̣έ τίς κα[— —]Χ̣Ω̣[— — — — — —]
[— — — — — —] Ἱαραπυτν[ι]ο̣[— — — — — —]
[— — — — — —]ΗΝΕΑΙ[— — — — — —]
[— — — — — —]ΝΟΣ ἐ̣ν̣ τῶι ΙΑ[— — — — — —]
20 [— — — — — — π]ερὶ δὲ τῶν [— — — — — —. ἐξ]-
[αγωγὰν δὲ ἦμε]ν τῶι τ̣ε̣ Ἱ̣α̣ραπ̣[υτνίωι ἐγ Λατῶς καὶ τῶι Λατίωι ἐξ Ἱαραπύτνας κατὰ]
[γᾶν μὲν ἀτε]λ̣ές, κατὰ θά[λ]α[σσαν δὲ καταβάλλονσι τὰ τέλια κατὰ τὸς νόμος τὸς]
[ἑκατερῆ ὑ]π̣άρχοντας, ὁμόσαν[σι ἐς ἰδίαν χρήιαν ἐξάγεν. αἰ δέ τι κοινᾶι ἐξοδώ]-
[σαντες, θε]ῶν βωλομένων, [ἕλοιμεν ἀγαθὸν τῶν πολεμίων, τὰ μέρια λανχάνεν ἑκατέ]-
25 [ρος κατὰ τ]ὸς ἕρποντας ἄ̣ν[δρας — — — — — —]
[— — — τ]αῖς καταγραφαῖς [․․․․․]Ν[— — — — — —. αἰ δέ κα πολεμίωντι ἀμφότεραι αἱ]
[πόλιε]ς ἀπὸ χώρας, μὴ ἐξέσ̣τ̣ω̣ [μ]η̣[δατέρωι μήτε σπονδὰς ἄγεν μήτε εἰράναν τίθεσθαι]
[αἴ] κα μὴ ἀμφότεραι αἱ πόλιες [β]ωλε[ύσωνται. ἐξορκιξάντων δὲ τὰς ἀγέλας, ἐπ]ε[ί κ’]
[ἐγδρ]άμωντι ἐν ἑκατέραι τᾶι πόλι [οἱ κόσμοι ἐπ’ αὐτῶν κοσμιόντων, παριόντων ἐν μὲν]
30 [Ἱαρ]απύτναι Λατίων̣ [ἐν δὲ Λατοῖ Ἱαραπυτνίων πρειγηίας. ἀναγινωσκόντων δὲ τὰν συνθή]-
[καν κ]αὶ τὸν ὅρκον ἐν̣ [μὲν Ἱαραπύτναι ἐν τοῖς Ὑπερβωίοις, ἐν δὲ Λατοῖ ἐν τοῖς Θιοδαισίοις]
[καὶ π]αραγγελλόντω̣[ν ἐπὶ τὰν ἀνάγνωσιν οἵ τε Ἱαραπύτνιοι κόσμοι τοῖς Λατίοις καὶ οἱ]
[Λάτ]ιοι τοῖς Ἱαραπυτν[ίοις πρὸ ἁμερᾶν δέκα(?) ἐπεί κα μέλλωντι ἀναγινώσκεν ἢ τὰς ἀγέ]-
[λας] ἐξορκίζεν. αἰ δ̣ὲ̣ [μὴ ἐξορκίξαιεν τὰς ἀγέλας οἱ Ἱαραπύτνιοι κόσμοι ἢ μὴ παρα]-
35 [γ]γήλαιεν ἐπὶ τὰν ἀνάγ[νωσιν ἢ μὴ ἀναγνοῖεν τὰν συνθήκαν παριόντων Λ]α̣τ̣ί[ων],
[ἀπ]ο̣τεισάτω ὁ κόσμος ἕ̣[κα]σ[τ]ο̣[ς τοῖς Λατίοις Ἀλεξανδρείω ἀργυρίω στατῆραν]ς ἑκατ[όν].
[αἰ δὲ] μὴ ἐξορκίξαιεν τ[ὰ]ς ἀ̣γέλ̣α̣[ς οἱ Λάτιοι κόσμοι ἢ μὴ ἀναγνοῖεν τὰν σ]υ̣ν̣θή̣κ̣[αν],
[παριόν]των Ἱαραπυτνίων, [ὡσαύτως ἀποτεισάτω ὁ κόσμος ἕκαστος τοῖς Ἱ]αραπ̣[υτνί]-
[οις στατῆ]ρανς ἑκατ̣ό[ν. αἰ δὲ κά τις κοσμίων ἔλθηι Ἱαραπύτνιος ἐς Λατὼ]ν̣, ἔ[χων]
40 [τὸ ἱμ]ά̣τιον ἀ̣[φφ]ανῶ ἑρπέτω̣ [ἐς πρυτανήιον ἐς Λατὼν, ὡσαύτως δὲ κα]ὶ ὁ̣ [Λά]τιο[ς]
[κόσμος] ἔχων τὸ [ἡμ][τι]ον ἀφ[φανῶ, ἑρπέτω ἐς πρυτανήιον ἐς Ἱαράπυτνα]ν, κα[θὼς]
[κοἰ κόσμο]ι ἕρπ[οντι Λάτιοι καὶ Ἱαραπύτνιοι ἐς ἑορτὰν ἢ πομπά]ν. ὅ[τ]ι
[δέ κα] δ̣ό̣ξ̣η[ι] ταῖς πόλεσι [βωλευσαμέναις ἐξελὲν ἢ ἐγγράψαι, ὅ τι μὲν κ’ ἐξέλ]οιμεν, [τοῦ]-
τ̣ο μήτε ἔν̣θ̣ιν̣ον [μή]τ̣[ε ἔνορκον ἦμεν, ὅ τι δὲ κ’ ἐγγράψαιμεν, ἔνθινον καὶ] ἔ̣ν̣ορ̣[κον].
45 [ὅρ]κ̣ον δ̣ὲ καὶ στάλας ἀ̣ν̣[αγραψάντων καὶ στασάντων ἑκάτεροι, ἐ]ν̣ μὲν Ἱαρα[πύτ]-
[ναι] ἐν τῶι Δωδεκαθέωι, Λ̣α̣[τοῖ δὲ ἐν τῶι τᾶς Ἐλευθυίας ἱερῶι, κοινᾶι δὲ στ]α̣σ̣άντων Ἱ[αρα]-
[πύτνιοι] καὶ Λάτιοι [Λυττοῖ ἐν τῶι ἱαρῶι τᾶς Ἀθαναίας Πολιάδος(?)]. ἕρπεν δὲ κα[ὶ τὸν]
[Ἱαρ]απύτνιο̣ν ἐς [Λατὼν ἐς τὰ Θευδαίσια καὶ τὰ — — — — — —]ΑΙΔ̣Ε [καὶ τὸν]
[Λάτιον] ἕρπεν ἐς̣ Ἱ̣α̣ρ̣ά̣[πυτ]ν̣α̣ν̣ [ἐς τὰ Θευδαίσια καὶ τὰ Ἡραῖα(?)] ἐν τᾶι [εὐ]α[μέ]-
50 [ρωι, προ]παραγγελλό[ντων δὲ — — — — — —]αγώγιον [․․]
[․․․]Σ[․․]ΣΘΩΝ τῶν̣ ἀ̣ρ[— — — — — —]ΣΠΕ[․․]Ε[․․].
[ὅρ]οι [τᾶ]ς [χώρ]ας Ἱαρα̣[πυτνίοις καὶ Λατίοις. ἀπὸ θαλάσσας ἄ]μ  π[οταμ]ὸν τὸ[ν]
[Κυ]μ̣αῖο[ν] ἇι [ὕδωρ ῥ]εῖ κα[ὶ ἐπὶ τὸς Ε— — — — — —] ἐπὶ τὰν Ἱππάγρα]ν καὶ ἄνω ἐπὶ τ[ὸν]
[Β]έγκασον καὶ ἐς τὰ̣ς [— — — — — —]Η̣Ι̣ μακρὰν καὶ ἐπ̣[ὶ]
55 [τ]ὸν θῖνον ἄρον καὶ ἐπ̣ὶ̣ [— — — — — —]ΗΙΟΝ κ[α]ὶ ἐ̣ς τ̣ὰ̣ν̣ χαρα-
[δ]ρὼ καὶ ἐς τὰν κ[εφαλὰν(?) — — —]το[— — — — — —]Ν τὰς στεφάνας τῶν
ΑΝΑΡΩ[Ν] καὶ [— — —]Α̣Χ̣[— — — — — — τὰ]ν Μ̣ε̣λ̣ητίω ἐς τὸν Κ[․]-
ΩΠΟΙΟΝ καὶ [— — — — — —]ΕΝ̣ΕΙ καὶ ἀπὸ τᾶς ἀλω-
[ᾶ]ς ὀρθὰν ἐς τὸ ὀξὺ [— — — — — —]Ω καὶ [ἐς] τὸ ἄ[ντ]ρον(?) τᾶς ΕΥ-
60 [— — — — — —] ἇι ὕδωρ ῥεῖ. τᾶ̣ς [δὲ ἄλλας χώρ]ας ἔστων οἱ ὧρο[ι] Λατίοι[ς]
[κα]θὼς καὶ̣ π̣[ά]λ̣αι ἐπιγέ[γραπται Λατοῖ ἐπὶ τῶν σὺν — — — Λ]ατίοις ποτὶ Λυττίος, Λυ[τ]-
[τοῖ] δὲ ἐπ̣ὶ τ̣[ῶ]ν [σ]ὺ̣ν Σωκλ̣[— — —. ἔντων δὲ καὶ οἱ ὧροι ποτὶ τὰς ἀποδε]δομ[ένας(?) χ]ώρ̣ας κα[ὶ]
[Ὀλο]ντίος ο[ἷ]δε· [ἀ]πὸ θαλά[σσας ἐς Πλυμ]ῶν ἀ[ρράχιν ἐπ]ὶ τὸ ἀρχαῖον [Ἀφ]ροδίσιο[ν]
[καὶ] τούτω ὡς [τῶ Δ]έραι θ[ί]ν[ω τῶ] τεμένω τὸς ὅρος οἱ ἐς τὸν βορέ[α]ν [ἔ]χοντεν
65 [κἠ]ς τὰν Αἰρ[επὼ κἠς τὰν Προμε]νήτ[ισσαν] κ[ἠς] Καλολάκαν ἐς τὰν περί[β]α̣σιν καὶ ἐς Ἀρχ[έ]-
[λα]ρχον ἐς τὰν δηράδα πὰρ τῶν πρί[νων κἠς τ]ὸν [Ἀκά]μαντα. {²vac.}²
[παραδιδόντων(?)] δ̣ὲ̣ καὶ οἱ Ἱαραπύτνιοι τοῖς Λατίοις χώραν καθὼς παρεκάλεσ[αν]
[Λά]τιοι, ἐ[μμε]ν[όν]των Λατίων ἐν τᾶ̣ι Λ̣υ̣τ̣τ̣ίων καὶ Ἱαραπυτνίων φιλίαι καὶ συμμαχία̣ι̣
ἇς ἔντι οἱ ὑ̣π[ογε]γραμμένοι ὅροι. ἀπὸ τᾶς τῶ [Β]εγκάσω <ἐπιτολᾶς> ἐς τᾶς πέτρας περιαμπέ-
70 τις ἐς [τ]ὰν <ἄλλαν πέτραν> [ἇι ἁ] τ̣α̣ι̣ν̣ί̣α̣ π̣α̣ρ̣α̣τ̣ρ̣έχει καὶ τούτω [περιαμ]πέτις [ἐ]ς [ἄ]κ̣ραν τὰν Μίτοις καὶ
ἐς ὀρθὸν [ἐς τ]ὰν κεφαλὰν τῶ πάλαι χέρσ̣ω̣ [τὰν] ἐπέχο[νσαν] ἐπὶ τὰν Ἐξάκω̣ν̣τ[ος]
ἀφαμία̣ν̣ [καὶ] τ̣ο̣ύ̣τ̣ω̣ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς τᾶν ναπᾶν περὶ τὸς ἐρ[ειπιῶ]νας μέστα ἐς τὰ̣[ν κεφα]-
λ̣ὰν τὰν κατάνω τῶ Ἑρμᾶ κ̣αὶ πε̣ρ̣ι̣α̣μ̣πέτις ὑποκάτω τῶ Α̣[ΝΤΡ]ΟΣΕΙΔΙΟΣ καὶ ἐς τ[ὰν ὁδὸν]
τὰν διὰ Λ̣άξ̣ον ἄγονσαν κ̣α̣ὶ̣ ἐπὶ τ[ὸν] θῖνον ἄρον καὶ [ἐς] τὰν κεφαλὰν τὰν ὑποκάτω [τῶ Γνά]-
75 φω καὶ τού[τ]ω ἐς τὸ πέ[ρ]α̣[ν] ἐς τὸν παχὺν λόφον ὑποκ[άτ]ω τᾶς σκοπᾶς κἀπὸ [τούτω ἐπὶ τὸ]
ἐξέδριον τὸ [κ]α̣τ̣ά̣ν̣ω ἧ αἱ θ̣ῆ̣και ἔντι καὶ ἐς τὰ̣ν̣ ἄνω ἁλικὰν καὶ ἐς τὰν κά[τω ὠίαν τᾶς πέ]-
τρας καὶ ἐς τὸ̣ν Βοίνωπα καὶ ἐς τὰν Ἱππα<σί>αν(?) καὶ ἐς τὰ̣ν ὁδὸν τὰν ἄγονσαν ἐ[πὶ] Ἄκ̣[ιμον]
ἐς Ἰαλκέτ[ας κἠ]πὶ τὸς Κωρήτας καὶ ἐς τὸν Κόλ̣ον ἇι ὕδωρ ῥεῖ καὶ ἐς Κυμνητ[άλ]λαν ἇι ὕδωρ
ῥεῖ καὶ ἐς [κ]άτω Σοράσαν κἠς τὰν ὁδὸν κἠπ’ Ἐλάφω λίμναν καὶ ἐς τὰν δηράδα κἠς τὸν Ἀχερ-
80 δόεν̣[τα κἠπὶ Δ]ιὸς ἄκρον κἠπὶ Δορήιαν κἠς Κυρταίραξον κἠπὶ τὸν καταβ[α]θ[μ]ὸν καὶ περιαμ-
πέτις [ἐς τὸν] Σπηνόεντα. ἐπὶ δὲ τῶ ἱερῶ τῶ Ἑρμᾶ τῶ Κορ̣ν̣ισαίω [θυσ]ίοντι οἱ Ἱαραπύ-
τνι[οι κατὰ τὸς ἰ]δίος νόμ̣ος. ὅρκος. ὀμνύω τὸν Ζῆνα τὸν Κρητα[γ]ενία καὶ τὰν Ἥ-
[ραν καὶ Ζῆνα] Δι[κ]ταῖον καὶ Ζῆνα Ὀρά̣τ̣ρ̣ι[ον] καὶ Ποτειδᾶν καὶ Ἀμφ[ιτρ]ίταν καὶ Ἀθαναίαν
[Ὠλερίαν καὶ Ἐ]λεύθυιαν καὶ Ἀπόλ[λων]α Πύτιον καὶ Λατὼν καὶ Ἄρτεμιν καὶ Ἄρεα καὶ Ἀ-
85 [φ]ροδ[ίταν καὶ][ρ]μᾶν καὶ [τὸ]ς Κωρήτας [κ]αὶ τὰς Νύμφας καὶ τὸς ἄλλος θιὸς πάντας καὶ
[π]άνσας· ἦ μὰν ἐγὼ [τοῖς] Λατίοις ἐμμένωσι ἐν τᾶι φιλίαι καὶ συμμαχίαι καὶ τοῖς ὅρκοις
[καὶ β]οαθη[σ]ίω ἁπλ̣ῶς καὶ ἀδόλ̣ως καὶ κ[α]τὰ γᾶ[ν] καὶ κατὰ θάλασσαν [κ]αί τίς κα [τ]οῖ[ς]
[Λ]ατίοις ἢ ἐφ[έρπ]ηι ἢ ἐπὶ πόλιν ἢ̣ ἐ̣[πὶ χ][ρα]ν̣ ἴ̣η̣ι̣, ο̣ὐ̣ π̣ρ̣ο̣λ̣ιψίω οὔτ’ ἐμ πολέμωι οὔτ’ ἐν εἰρά̣ν̣[αι]
[ἀ]λ̣λ̣’ ἐμμενίω ἐν τοῖς ὅρκοις καὶ φιλίαι τᾶι σ[υ]γκειμέναι. εὐορκίονσι μὲν [ἦμεν]
90 [π]ολ[λ]ὰ κἀγαθά, ἐφιορκίονσι δὲ [τὸ] ἐναντί[ο]ν. {²vac.}²
Search Help