[ ] Crete, Ctr. — Gortyna (Hagioi Deka) — ca. 165 BC — IC IV 182, ll. 21-30
21                                   ἐπὶ τῶν Δυμάν[ων]
[κ]ορμιόντων τῶν σὺν Καρταιδάμαι τῶ Ὀνυμάρ[χω],
[μηνὸς Ἀ]μυ̣κλα[ί]ω δεκάται, Κνωσοῖ δ’ ἐπὶ τῶν Ε̣[․․․]
[․․․ων κο]ρμιόντων τῶν σὺν Μοψείωι τῶ Ὑπερτέρ[ω]
25 [τῶ — —]χω, μηνὸς Νεκ[υσίω], τῶν Γορτυνίων ἀ̣π̣ο̣[λα]-
[βόντων τ]ὰν Ἀπελλωνίαν πὰρ Κνωσίων καθ̣[ὼ]ς̣ π̣[ρε]-
[ιγεύσαν]τες παρεκάλεσαν καὶ τῶν Κνωσίων πρε̣[ιγ]-
[ευσά]ν̣των ἐξ αὐτᾶς πορτὶ Γορτυνίονς περὶ Ἀπε[λλω]-
[νί]α̣ς̣ κ̣αὶ̣ τ̣ᾶς χώ[ρα]ς̣ τᾶς τῶ̣<ν> Ἀπελλωνια[τᾶν — —]
30 [— — — — — — —]Τ̣Ω̣Ν̣[․․․․ ἔ]δ̣οξε Γορτυνίοι̣[ς] Α̣[— — — — —]
Search Help