[ ] Kos Isl. — Kos — 1st c. AD — NSER 443 — SEG 13.442
See also:
frg. a [ὁ δεῖνα ἀνέθηκα — — — — — — — — — — — — — — — — — τῶι προκαθηγεμόνι τᾶς]
1 πόλιος Ἀσκλαπιῶι καὶ τοῖς συνκαθιερ̣ω̣μένοις ἐν̣ τῶι ἱερῶι Σεβα̣στο[ῖς θ]εοῖς καὶ
τῶι Κώιων Δάμωι δηνάρια δὶς μύρια ταύτῃ τῆι ἱερᾷ καὶ εὐσεβεῖ ἀνιερώσει ὑπαρχούση[ι]
ὑπὲρ εὐσεβείας τῶν προδεδηλωμένων Σεβαστῶν θεῶν ἁπάντων καὶ τοῦ Κώιων
Δάμου· μηιδεὶς {²⁶μηδεὶς}²⁶ γνώμηιν {²⁶γνώμην}²⁶ περισσοτέραν τῶν ἐν αὐτῆι κατακεχωρισμένων ἀγορεύση[ι]
5 μηιδὲ {²⁶μηδὲ}²⁶ ἐπιψηιφίσηται {²⁶ἐπιψηφίσηται}²⁶ μήιτε {²⁶μήτε}²⁶ ἐν βουλῆι μήιτε {²⁶μήτε}²⁶ ἐν ἐκκλησίᾳ εἰς τὸ ἐλάσσωι {²⁶ἐλάσσω}²⁶ θῆιναί {²⁶θῆναί}²⁶ τι ἢι {²⁶ἢ}²⁶
ἀλλαγῆιναι {²⁶ἀλλαγῆναι}²⁶ ἐξ αὐτῆς, ἀλλὰ φυλασσέσθωι {²⁶φυλασσέσθω}²⁶ ἀνεπιχείρητος εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον·
[τὴν] δ̣ὲ ἀνιέρωισιν {²⁶ἀνιέρωσιν}²⁶ ἐποιηισάμαν {²⁶ἐποιησάμην}²⁶ ἀπὸ εὐσεβοῦς καὶ δικαίας γνώιμης {²⁶γνώμης}²⁶ ἀπό τε σώφρο-
[νος — — — — —]ης, τὴν τοῦ βίου προαίρεσιν πεποιηιμένος {²⁶πεποιημένος}²⁶ ἀνυπόθηκον καὶ ἀναντί-
[ληπτον — — — — — — — — — — —]Τ̣Ο̣Υ̣[․․․․․․]Ι̣Η̣[․ πολ]ὺ̣ τειμότερον ἡιγημένος {²⁶ἡγημένος}²⁶ συν-
10 [καθιερῶσαι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Π̣Ο̣Ε̣[— —]
frg. b.1 συνκαθι[ερ— — — — — —]Σ̣Ι̣Ο̣Ι̣Α̣Δ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ἀνενδιξάμενος κατὰ δύναμιν τὰν ἐμαυτοῦ προτροπὰ̣ν̣ δ̣ὲ̣ κ̣α̣ὶ̣ ἑ̣τ̣έ̣ρω̣ν̣ ἀ̣ν̣δ̣ρ̣ῶ̣[ν].
                 μάρτυρες.
                                                                vacat
Search Help