[ ] Kos Isl. — Kos — 4th c. BC — KFF 194
See also:
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — —]ΩΙ[— — — — — — — —]
                                                          vacat
1 [— — — — — — — — — — —]ς̣ τ̣ὸ ἱερὸ[ν] ἢ τα̣ῖς̣ [— —]
[τῶι μὲν βλάπτοντι ἔστω] ἅ τε ἐπαρὰ καὶ τὰ ἐπιτί-
[μια, ἃ τῶι παρὰ τὸν νόμον] πράξαντ[ι] γέγραπται· τῶι
[δὲ ἐμμένοντι τοῖς γεγραμ]μ̣ένοις καὶ ἐπὶ πλέον αὔ-
5 [ξοντι καὶ μανύοντι τὸν ἀ]π̣ειθεῦντα εὖ ἦμεν
[καὶ ὄνασιν βίου καὶ κτεά]νων καὶ αὐτῶι καὶ
[γένει ἐς τὸν ἅπαντα χρόν]ον.  vacat
Search Help