[ ] N. Black Sea — Chersonesos — 185/186 AD — CIL III 13750 — IosPE IV 81
See also:
I.frg. b.1 [— — — —]․ΑΣ[— —]
[— —]ΙΤΕΕΞΑ[— —]
[— —]Τ̣ΗΕΠ[— — —]
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ουλ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]οις ευδ․[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]〚— — —〛 Εὐτυχ[— — — — — — — — — — — — — — —]ΝΙ#⁷․․[— —]
[— — — — — — — — — — — — — — — τῆς σωφρο]σύνης καὶ τῆς κοσμ̣[ιότητος? οἱ ὑμέτεροι] ἄρχοντες [— —]
5 [— — — — — — — — — — — — — — — — — Ἀτειλί]ῳ Πρειμιανῷ χειλιάρχῃ κα̣[ὶ Οὐαλερίῳ Μα]ξίμῳ (ἑκατοντάρχῃ) τὴν̣ [— — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —], ὅπως μὴ προφάσει τούτων ἑτ[έραν ὕστε]ρον αἴτησ̣[ιν — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — τῆς αὐ]τοκρατορικῆς ἀντιγραφῆς καὶ τῆς τῶν̣ [․․]․ βουλ[— — — —]
[— — — — — — — — — — — — — ἐκέλευσα προτ]ε̣θῆναι δημοσίᾳ, ὅπως πᾶσιν φανεραὶ εἶ[εν αἱ διατάξεις?]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — γρ]α̣μμάτων καὶ ἐκ τούτων ἴστε, ὅτι οὐδὲν νεωτερισθήσετ̣α̣[ι ἐν]
10 [τούτοις — — — — — — — — — — —, περὶ ὧν] ψ̣ήφισμα πρός με ἀπεστείλατε, οὗ τὸ ἀντίγραφον ὑποταγῆναι ἐκέ̣-
[λευσα σὺν τοῖς ὑπ’ ἐμοῦ γεγραμμένοις Ἀτ]ειλίῳ Πρειμιανῷ χειλιάρχῃ καὶ Οὐαλερίῳ Μαξίμῳ (ἑκατοντάρχῃ). καὶ νῦν δὲ
[— — — — — — — — — — — — — — — — — ταῦτα] τ̣ὰ γράμματα ὁμοίως προτεθῆναι φροντίσατε ∙ ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι.
                                         #⁵⁶
II.13 [πρότερον μὲν ἡμεῖς γράμμασι βασιλικ]οῖς καὶ ὑπομνήμασιν πιστεύοντες ὑπατικῶν καὶ ἀποφάσεσιν χει-
[λιαρχῶν περὶ τῶν — — — — — — — — —ω]ν τοῦ τέλους τοῦ πορνικοῦ πολλὴν ἀμεριμνίαν ἐθαρροῦμεν ἔχειν,
15 [ἐννοοῦντες, ὅτι τὰ περὶ τῶν τῆς πο]λειτικῆς ἐπιτειμίας ἐχομένων καὶ ἡ τῶν βασιλευόντων ἐκύρωσεν
[θεία — — — — — — — — ἀντιγραφὴ?] καὶ ἡ τῶν ἀποφηναμένων ἠσφαλίσατο γνώμη μετὰ τοῦ μηδὲν ἐπὶ κοι-
[νῇ βλάβῃ? παραμελεῖσθα]ι τὰ ἡμέτερα δίκαια· ἐπεὶ δὲ παρακεινεῖν τὰ οὕτως ἀσφαλῶς ὁρισθέντα οἱ νῦν
[παρ’ ἡμεῖν φρουροὶ ἤρξαντο, οὐ μόνον] ἐφ’ οἷς κωλύονται ἀδίκως καὶ βιαίως τινὰ πράττοντες, ἀλλὰ καὶ δι’ ἐν-
[τεύξεως τολμήσαντες τὴν ἄδικον αὐτῶ]ν ἀξίωσιν φανεράν σοι ποιῆσαι, ἐπὶ σὲ πεποιήμεθα τὸν εὐεργέτην
20 [ἡμῶν μήνυσιν, δεόμενοι βεβαιῶσαι] ἡμεῖν τὴν ἀσφάλειαν τὴν τῶν δεδωρημένων καὶ τῶν κεκριμένων
[ἡμεῖν δικαίων — — — — — — — — — —]α<ς>· ὑπέρθεσιν δὲ τῆς μηνύσεως τῶν βιαζομένων ἡμᾶς οὐδεμί-
[αν ἑξῆν ποιήσασθαι, ὥστε κωλύ]εσθαι κατ’ ἀρχὰς ὑπὸ τῆς σῆς φιλανθρωπίας τοὺς ἐπὶ τοῖς καινοῖς
[σπουδάζοντας. ἵνα δὲ ῥᾴων ᾖ ἡ π]ερὶ τοῦ πράγματος τούτου ἀρχῆθεν ἐπιζήτη<σ>ις γενομένη καὶ θε
[— — — — — — — — — — — —, τὴν πρ]ὸς τοὺς βασιλέας ἡμῶν δέησιν φανεράν σοι πεποιήκαμ<ε>ν καὶ τὴν
25 [— — — — — — — — — — — τῶν συμφ]ερόντων ἡμεῖν γραμμάτων προετάξαμεν καὶ τὰ ὑπομνήματα τὰ
[τῶν ὑπατικῶν καὶ τὴν ἀπόφασι]ν τὴν τοῦ χειλιάρχου, ἐπειδὴ καὶ τάξιν ταύτην ἔλαβεν ἀπὸ τῶν δωρησα-
[μένων βασιλέων τὸ πρᾶγμα, εἰς τὸ]ν περὶ τούτου ἀποφήνασθαι κελευσθέντα χειλίαρχον περιορισθέν.
[ἐπὶ τούτοις ἐλπίζομεν ἡμῶν] κηδεμόνα σε γενόμενον φυλάξειν μὲν τὰ μετὰ τοσαύτης <— —> καὶ σκέψεως
[ὁρισθέντα, ὥστε κύρια εἶν]αι ἐπὶ τόποις τοῖς εἰς τοῦτο τὸ τέλος ἀνήκουσιν, εὐλογίστως δὲ προσήσεσθαι
30 [τὴν ἀναφερομένην σοι] δέησιν, ἧς οὐδὲν ἀναγκαιότερον ἀνθρώποις καὶ βίου σώφρονος γνωρίζουσι
III.31 [τὸ χρήσιμον καὶ ἠθῶν] εὐχομένοις φυλάσσεσθαι σεμνότητα ∙ #⁵⁶ ∙ τίνα ἐπέστειλα Ἀτει<λ>ίῳ Πρειμι-
[ανῷ περὶ τοῦ πορνικοῦ τ]έ̣λ̣ους, ὑποταγῆναι ἐκέλευσα, προνοῶν μήτε ὑμᾶς παρὰ τὰ δεδογμένα ἐνοχλί-
[ζεσθαι, μήτε τοὺς ὑπηρ]ετοῦντας ὑπερβαίνειν τὸν περιγεγραμμένον ὅρον ∙  #⁵⁶
                                      {²vacat
IV.34 [e(xemplum) e(pistulae). quae sint officia militu]m agentium ∙ in vexillatione Chersonessitana ∙ de capitulo ∙ lenocini, quod su-
35 [bicitur ostendet tibi exem]plum sententiae ∙ Arri ∙ Alcibiadis ∙ tunc ∙ trib(uni) #⁵⁶ praepositi ∙ eiusdem ∙ vexill[a]-
[tionis, ne quid advers]us ∙ tam intentionem ∙ eius quam manifeste determinatam partem ad ∙ ius ∙ p[er]-
[tinentem? milites agant]. et ∙ quoniam ∙ idem ∙ Alcibiades videri ∙ non {po} potest ∙ sub tempus ventu[rum?]
[intentionem? exagg]e?randae vectigalis quantitatis ∙ sponte ∙ suscepisse ∙ cum sententiam ∙ sub ∙ iu[di]-
[cii forma — — iam] pridem ∙ et ∙ dixerit ∙ et proposuerit et omnibus annis fisco pariaverit ∙ dubium n[on]
40 [est, quin hanc vectigalis] quan{i}ti‵t′atem {²⁶quantitatem}²⁶ et circa discipulinae ∙ rationem et observare et obtin[ere]
[necesse sit. eius sententiae] exemplum aperta manu scriptum, unde de plano recte legi possit, iuxta [— —]
V.42 [— — — — — — — — — — — — — — —] positum esse cura.      e(xemplum) e(pistulae). quid scripserim Atilio ∙ Primiano tr[ib.].
[— — — — — — — — — de commenta]rio commilitonum, quod ad me {e} idem tribunus propter capitulum len?[o]-
[cini miserat, subieci et s]ecundum formam sententiae Arri Alcibiadis tunc trib(uni) ∙ dictae om[nia]
45 [agere iubeo, ne quid advers]us discipulinam vel cum iniuria aut contumelia paganorum commit[tere]
VI.46 [audeant].                           e(xemplum) ∙ (epistulae) ∙ quid ad decretum Chersonessitanorum rescripserim c[rimi]-
[nantium? milit]es, subici praecepi et rursum admoneo caveatis, ne sub obtentu h#⁷[— —]
[vectigalis quantitate]m iam pridem placitam ac custoditam cum dispendio vestrae exsist[ima]-
[tionis augeant vel cives i]nquietent vel innovare quid temptent ∙
50 [ἀνεστάθη?] ∙ ἐπὶ ἀρχόντων ∙ τῶν περὶ ∙ Μ(ᾶρκον) ∙ Αὐρ(ήλιον) ∙ Βασιλειδιανὸν Ἀλέξανδρον.
[ἐπρέσβευον? Τ(ίτος)] Φλ(άουιος) ∙ Ἀρίστων ∙ καὶ ∙ Οὐαλέριος ∙ Γερμανός ∙
Search Help