[ ] N. Black Sea — Olbia — 4th c. BC — IosPE I 12
See also:
1 [— — — — — — — — — — — — — —]α․εων ε․[— — — — — — — — — — — — — — —]
[— — —]․αντος αὐτοῦ̣ ․[— —]․ι καὶ ἀνδριάν̣[τες — — — — — — — — — — — — — —]
[— — ὄ]ντες ἐβλάπτοντο, ἀφείρηκεν καὶ τὴν κοπὴ[ν — — —  — — — — — — ἵνα οὖν]
[καὶ] οἱ ἄλλοι φιλοτιμότερον ἔχωσι πρὸς τὸ κα̣[λοὺς κἀγαθοὺς εἶναι τῆι πόλει(?), εὖ]
5 [εἰ]δότες ὅτι τιμῆς καὶ δωρεᾶς ἀξίας ἕκαστο[ς τεύξετα]ι̣ π̣αρὰ τοῦ̣ [δ]ήμο[υ τῶν]
εὐεργετημάτων, δεδόχθαι τῶι δήμωι ἐπαι̣ν̣[έσαι] Καλλίνικον Εὐξέν[ου]
ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐεργεσίας τῆς εἰς τὸ[ν δ]ῆμον καὶ στεφανωθῆνα[ι]
αὐτὸν χρυσοῖς χιλίοις καὶ ἀνδριάντι, τὸν δὲ̣ στέφανον ἀναγορευθῆναι
τοῖς Διονυσίοις ἐν τῶι θεάτρωι.
10                          ὁ δῆμος Διὶ Σωτῆρι.
Search Help