Epitaph of Demetrios, son of Demetrios.  Left-hand part of a stele of white marble.
[ ] Boiotia — Oropos (Skala), area of — 3rd c. BC — Petrakos, Epigraphika tou Oropou (1980) 49, 67 — SEG 31.484
1 Δημήτ[ριος]
Δημητ[ρίου].
Search Help