[ ] Makedonia (Pieria) — Dion — Roman period — Praktika tou 8. Diethnous Synedriou Hell. kai Lat. Epigraphikes (1984) 274-275 — cf. Dion (1997) 72 (photo) — AnnÉp (1998) 1206
1 Εἴσιδι Λοχίᾳ ❦
Γ(άϊος) #⁵⁶ Ἰούλιος Κούαρ-
τος δῶρον.
Search Help