[ ] Makedonia (Pieria) — Dion — Roman period — Praktika tou 8. Diethnous Synedriou Hell. kai Lat. Epigraphikes (1984) 273 — AnnÉp (1998) 1201
1 Εἴσιδι Λοχίᾳ Γ(άϊος) Ἰούλιος Κούαρ-
τος δῶρον.
Search Help