[ ] Boiotia — Lebadeia — ca. 350 BC
1 [— — — — — — — — — — — — — — ἔδ]οξε τῆ πόλι Λεβαδει[ήων],
[ὅς κα ἐν τὸ] ἄν[τρ]ο[ν κατα]β[ᾷ], τοῖ [Τ]ρεφω[ν]ίοι κατ[ι]αρ[ῶμεν]
[ἐν τὸν] θ[ησ]α[υ]ρὸ[ν] νόμισμα ἀρ[γού]ρι[ο]ν [κὴ]
δέκα δραχμάων ε[ἰλ][τ]ας δέκα κατὰ αὐτ[όν].
5 κὴ ὅστις [μ]εὶ καταβεβάων ἀντίθε[ιτι κατὰ αὐτ]-
ὸν δέκα δραχμάων εἰλύτας δέκα, γραφέ-
μεν αὐτ[ὸν] ἐν τρία τάλαντα. Ἀ[μ]ύντα[ς] Π[ερ]δί[κ]-
κα [Μα]κεδόνων βασιλεὺ[ς] καταβὰ[ς ἐν τὸ ἄντ]-
[ρ]ον ὑπὲρ αὐτοσαυτῶ ἀνέθεικε [— — — — — — —]
10 [— — — — — — — — — ϝί]κατ[ι]. Ἀρχεναυίδας Δαμ[έ]-
α Πελλανεὺς κατα[βὰς] ἀνέθ[ε]ικε ἀργυρίω
[τ]ρῖς μνᾶς. Τη[λέ]μαχος [Π]ολεμάρχου [Δ]ωριεὺ[ς]
ἐκ Κυτενίου Τρ[ε]φωνίῳ ἐν τὸν [θ]ησαυρὸν
δαρικοὺς δύο, [δραχμ][ς ἑκ]ατὸ[ν] καὶ δεκαπέν-
15 τε. Αἰσίων [— —ο]υ [Μιλ]ήσιος τρι[άκοντα]
δραχμ[ὰς κὴ — — — — — — — — —] πέντε.
[Εὐ]α[νθί]δ[ας Μικρίωνος Λοκρ]ὸς [δ]α[ρι]-
κόν. Εὐαν[θ]ίδας Μικ[ρ]ίωνος Λο[κ]ρὸς
ἑβδομείκοντα δραχμάς. [— — —]ίδας
20 Δαμέα Τή[νι]ος ἀρ[γουρίω] Ἀνδρίω [— — —]
Εὐαν[θ]ίδας Μικρίωνος [Λ]ο[κ]ρὸς [ἑβδ]ο[μ]είκον[τα]
δραχμὰς [— — — — — —][ργ]υρίω.
[— — — — — —] Πυ[θ]όνικος Φιλο-
κράτειος Ταναγρῆος δέκα στατῆρας.
25 Πυθόνικος Φιλοκράτειος Τ[α]ναγρῆος
δέκα στατῆρας. Πουθόνικος Τανα-
γρῆος Φιλοκράτειος τριάκοντα [σ]τατ[ῆ]ρας
[ργ]υ[ρίω. Ἑ]κατῆ[ος][κατο]δ[ώ]ρου [Κώ]ιος
πέντε στα[τῆ]ρα[ς]. Καλ[— — — — — — — — —]
30 Ἀριστίωνος Χαλκιδικὴ [— — — — — — — — —]
Ἀσσκλαπιάδας Ζηνοδότω [— — — — — — — πέν]-
τε στατῆρας.
Εὐαν[θ]ίδας [Μικρίωνος Λοκρὸς — — — — — —]
ἀργυρίω [— — — — — — — — — — — — — — —]
35 Ἀγλαοσ[θέ]νης Αἰτί[ων]ος(?) Τή[νιος — — — —]
στατῆρας [— — — — — — — — — — — — — — —]
ο․ος Φιδολάω Αἰ[τωλὸς(?) ἀνέθεικε — — — —]
Μενεκράτει[ς] Ν[— — — — — — — — — — Ὑαμ]-
πόλιος ἀνέθει[κε στατεῖρας — — — — — — — —]-
40 δ[ί]ου, δέκα [δραχμὰς — — — — — — — — — —]
Ἀσπα[σ]ίου [— — — — ἀνέθεικε — — — — — —]-
πω[λ]ος Καπί[ωνος — — — ἀνέθεικε — — — Φί]-
λω[ν]ος Το[— — — — — — — — — — — — — —]-
τας Πελ[οπίδα(?) — — — — — — — — ἀνέθεικ]-
45 εν τὸ [ἐ]ληοχ[ρίστιον — — — — — — — — — —]-
νος Τασ[— — — — — — — — — — — — — — —]
[Μ]οιρα[γ]όρ[ας — — — — — — — — — — — —]-
ο δέκα [— — — — — — — — — — — — — — — —]-
λαος Κ[— — — — — — — — — — — — — — — —]
50 κοστη[— — — — — — — — — — — — — — — —]
ιενα[— — — — — — — — — — — — — — — — ἑβ]-
δομεί[κοντα — — — — — — — — — — — — — —]
[— —]οια[— — — — — — — — — — — — — — —]-
λις τοῖς θοιοια[— — — — — — — — — — — — —]
copy of Leake.1 [— — — — — — — — —]ΟΞΕΤΗΠΟΛΙΛΕΒΑΔΕΙ
[— —]ΑΝ[—]Ο[— — —]ΤΟ[— —]ΡΕΦΩ
[— —]ΡΟ[— — — — — —]ΡΙΩΝΟ
ΔΕΚΑΔΡΑΧΜΑ[— — —]Υ[—]ΑΣΔΕΚΑΚ
5 ΚΗΟΣΤΙΣ[—]ΕΙΚΑΤΑΒΕΒΑΩΝΑΝΤΙΘΕ
ΟΝΔΕΚΑΔΡΑΧΜΑΩΝΕΙΛΥΤΑΣΔΕΚΑ[— — —]
ΜΕΝΑΥΤΩ[—]ΕΝΤΡΙΑΤΑΛΑΝΤΑ[—]ΥΝΤΑ[—]ΠΠ
ΚΑΙ[—]ΚΕΔΟΝΩΝΒΑΣΙΛΕΥ[—]ΚΑΤΑΒΑ[— — —]
[—]ΟΝΥΠΕΡΑΥΤΟΣΑΥΤΩΑΝΕΘΕΙΚΕ[— —]ΤΗΣ
10 ΑΡΜΟΙΒΛΕΟΙ[— —]ΚΑΤ[— —]ΕΝΙ[—]ΔΑΣΔΑΜ
ΑΠΕΛΛΑΝΕΥΣΚΑΤΑ[— —]ΑΝΕΘ[— —]ΑΡΓΥΡΙΩ
ΡΙΣΜΝΑΣΤΗ[—]ΜΑΧΟΣ[—]ΟΛΕΜΑΡΧΟΥ[—]ΩΡ[—]ΕΥ
ΕΚΚΥΤΕΝΙΟΥΤΡ[—]ΦΩΝΙΩΙΕΝΤΟΝΟ[— —]ΥΡΟΜ
Δ[—]ΚΟΥΣΔΥΟ[— — — — — —]ΚΑΙΔΕΚΑΠΕΝ
15 ΤΕ[—]ΑΙΣΙΩΝ[— — — — — — — — —]ΙΟΣΤΡΙ
ΔΡΑΧΜ[— — — — — — — — — —]ΠΕΝΤΕ
[—]ΑΜΡ[—]Δ[— — — — — — — — —]ΟΣ[—]Α[—]
ΚΟΝΕΥΑΝΟΙΔΑΣ[— — — — —]ΟΣΛΟ[—]ΟΣ
ΕΒΔΟΜΕΙΚΟΝΤΑΔΡΑΧΜΑΣ[— — —]ΙΔΑΣ
20 ΔΑΜΕΑΤΗΝ[— — — — —]ΑΝΔΡΙΩ
ΕΥΑΝΟΙΔΑΣ[— — — — — — —]ΕΙΚΟΝ
ΔΡΑΧΜΑΣ[— — — — — — —]ΑΡΓΥΡΙΩ
[— — — — — — — —]ΠΥ[—]ΙΝΙΚΟΣΦΙΛΟ
ΚΡΑΤΕΙΟΣΤΑΝΑΓΡΗΟΣΔΕΚΑΣΤΑΤΗΡΑΣ
25 ΠΥΘΩΝΙΚΟΣΦΙΛΟΚΡΑΤΕ[— — — — — —]
ΔΕΚΑΣΤΑΤΗΡΑΣΠΟΥΘΟΝΙΚΟΣΤΑΝΑ
ΓΡΗΟΣΦΙΛΟΚΡΑΤΕΙΟΣΤΡΙΑΚΟΝΤΑ[— — —]
[— — — — — — — — —]ΡΟΥ[— — — — — —]
ΠΕΝΤΕΣΤΑ[— — — — —]ΚΑΛ[— — — — —]
30 ΑΡΙΣΤΙΩΝΟΣΧΑΛΚΙ[— — — — — — — — —]
ΑΣΚΛΑΠΙΑΔΑΣΞΗΝΟΔΟΤΩ
ΤΕΣΤΑΤΗΡΑΣ
ΕΥΑΝΟΙΔΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΩΝ
35 ΑΓΛΑΟΣ
copy of Pococke.1 ΣΣ[— —]ΟΙΙΤΗΠΟΑΙΛΕΒΑΔΕΙ
         ․․․․ΟΙΙΙΣΦΩΙΟΙΚΑΤΑΡΟ
[—]ΟΡΑΧ[—]ΣΙΙΝΟΜΙΣΜΑΓΑΡ
            ΑΩΝΕΚΑΥΙΑΣΔΕΚΑΚΑΤΑΑΥΤ
5   ․ΚΡΟΣΤΙΣΗΕΝΚΑΙΑΒΕΒΑΩΝΑΝΤΕΘΕΙΚΙΠΑ
ΟΝΔΡΥΙΔΡΑΥΜΑΩΝΕΙΛΥΤΑΣΔΕΚΑΙΓΡΑΦΕ
[—]ΡΙΕΙΙΛΥΤΩ[—]ΤΙΛΙΤ[—]ΤΑΛΑΝ[— —]ΙΝΤ[—]ΓΚΗΔΙ
ΚΑΣ[—]ΕΔΟΝΟΝΒ․ΙΤΑ․[—]ΙΑΡΑΒΑ[—]Λ[—]ΤΗΝ
[—]ΟΝΥΗΕΡΑΥΤΟΣΥΤΩΟΝΕΟΕΙΚΕΠΑΙΓ[—]ΤΙΙ[—]
10 ΑΡΜΟΙΒΑΕΟΡΑΣΙΚΥΙΙΑΡΧΕΝΑΥΙΔΑΙΑΝΕ
ΑΓΕΛΛΑΝΕΥΣΚΑΤΑ[— —]ΝΕΟΑΙΚΕΑΡΙΙΡΙΣΗ
ΡΙΣΗΝΑΣΤΗΑΣ[—]ΟΣΠΟΛΕΤΑΡΧΟΜΟΡΙΕΥ
ΕΚΚΥΗΝΙΟΥΤΡΟΦΙΙΩΙΕΝΤΟΝΟΗΣΑΥΡΟΝ
ΔΑΡΙΚΟΥΣ[— —]Α․ΙΛΑΤΟΙΚΑΙΔΕΚΑΠΕΛΙ
15 ΤΕΑΙΣΙΩΝ[— — —]Υ[— —]ΩΙΙΣΙΟΣΤΙΟΙ
ΑΡΑ[—]Μ[— — — — —]ΑΤ[—]Γ[—]ΙΝΤΙ
       ΑΜΙ[—]Δ[—]Μ[— — —]ΟΤΟΣ[—]ΣΑ
     ΑΝΕΚΑΝΟΙΔΑΣΜΙΚΩΙΩΝΟΣΛΟΥΡΟΣ
ΕΒΔΟΜΕΙΚΟΝΤΑΔΡΑΧΜΑΣ[— —]ΙΔΑΣ
20 ΔΑΜΕΑΤΗΜΟΣΑΥΡ[— — — —]ΑΝΔΡΙΩ[—]
ΕΥΑΝΟΙΔΑΣΜΙΚΡΙΩΝΟΣΑΟΣΡΟΣ[—]ΡΟΙΙΙΙΙΡΙΟ
ΔΡΑΧΜΑΣΣΙΙ[—]ΣΙΔ[— —]ΑΙΙ[—]ΥΡΙΩ
ΟΥΝΙΟ․[—]ΙΙΥΣΟ[—]ΟΝΙΙΝΟΝΙΚΟΣΦΙΛ
ΚΡΑΤΕΙΟΣΤΑΝΑΡΙΗΟΣΔΕΚΑΣΤΑΤΑΡΑ
25 ΠΥΘΟΝΙΚΟΣΟΙΑΟΚΡΑΤΕΙΟΣΤΗΝΑΓΡΑΙΟ
ΔΕΚΑΣΤΑΤΗΡΑΣΙΤΟΥΟΝΙΚΟΣΤΑΝ[— —]
ΠΡΗΟΣΜΟΚΡΑΤΙΟΣΤΡΙΟΝΤΑ[—]ΤΑΤΙΙΡΑΣ
ΑΙΙΥ[— —]ΚΑΤΗ[—]Ε[—]Λ[—]ΕΟΥΙΑΙΟΣ[— —]
ΝΕΝΤΕΣΤΑΚΙ[—]ΡΑ[— — —]ΚΑΛ[— — —]
30 ΑΡΙΣΤΙΩΝΟΣΥΛΑΚΙΔΙΚΗΙ[— — — — — —]
ΑΣΣΚΛΑΠΙΑΔΑΣΖΗΝΟΔΟΤΩ
ΤΙΣΙΑΤΕΡΑΣ[— — — — — — — — — — —]
ΕΥΑΝΟΙΛΑΣ[— — — — — — — — — — —]
ΑΡΓΥΡΙΩ[— — — — — — — — — — — — —]
35 ΑΓΛΑΟΣΟΣΝΗΣΑΙΤΙΑΟΣΤΗΙ[— — — — —]
ΣΤΑΤΗΡΑΣ[— — — — — — — — — — — —]
ΟΙΟΣΦΙΔΟΛΑΩΑΙ[— — — — — — — — —]
ΜΕΝΕΚΡΑΤΕΙ[—]Ν[— — — — — — — — —]
ΠΟΛΙΟΣΑΝΕ[— — — — — — — — — — —]
40 ΔΟΥΛΕΚΑΛ[— — — — — — — — — — — —]
ΑΣΠΑΤΙΟΥ[— — — — — — — — — — — —]
ΠΩΝΟΣΚΑΠΙ[— — — — — — — — — — —]
ΛΩΜΟΣΤΟ[— — — — — — — — — — — —]
ΤΑΣΠΕΑ[— — — — — — — — — — — — —]
45 ΕΝΤΟΣΛΗΟΧ[— — — — — — — — — — —]
   ΝΟΣΤΑΣ[— — — — — — — — — — — —]
ΙΟΙΡΑΕΟΡ[— — — — — — — — — — — —]
   ΟΔΕΚΑ[— — — — — — — — — — — — —]
ΛΑΟΣΚ[— — — — — — — — — — — — —]
50    ΚΟΣΤΗ[— — — — — — — — — — — — —]
   ΙΕΝΑ[— — — — — — — — — — — — — —]
   ΔΟΜΕΙ[— — — — — — — — — — — — —]
           ΟΙΑ[— — — — — — — — — — — —]
ΛΙΣΤΟΙΣΘΟΙΟΙΑ[— — — — — — — — — —]
Search Help