[ ] Boiotia — Thebai: Kabeireion — undated
1 [Παρ]θενοπαῖο[ς].
Search Help