[ ] Att. — non-stoich. — 410/09 a.
frg. a-d.1 [θε]ο[ί]·
[Ν]εο[π]ολιτο͂[ν]
[τ]ο͂μ παρὰ Θάσ[ον]·
[ἔ]δοχσεν τῆι β[ο]υ[λῆι] καὶ το͂ι δήμοι· Λεοντὶς ἐπρυτά̣[νευεν],
5 Σιβυρτιάδη[ς ἐγρα]μμάτευεν, Χα̣ιριμένης ἐπεστ[άτει, Γλ]-
αύκιππος ἦρχ[ε, ․․․․]θ̣εος εἶπεν· [ἐπ]αινέσαι τοῖς Νεοπ[ολίταις] <τοῖς>
παρὰ Θάσον [προ͂τον μ]ὲν ὅ{υ}τι {²⁶ὅτι}²⁶ συνδιεπο[λέμεσ]αν τὸν πόλεμον μετὰ Ἀθεναίο[ν καὶ πολιο]-
RKO/MENOI U(P[O\ *QASI/ON] {5[PRO=TON M]E\N [4[O(/TI A)/POIKOI O)/NTES *QASI/ON]]4 [KAI\ POLIO]%5RKO/MENOI [4[U(P AU)TO=N]]4}5 KAI\ *PELO[PONN]HSI/ON OU)K H)Q[E/LHSAN A)]-
[πο]στῆνα[ι ἀπ Ἀθηναί]ον, ἄνδ[ρες δ] ἀ̣γ̣α̣θ̣ο̣ὶ̣ ἐγένο[ντο ἔς τε τὴ]-
10 [ν στρα]τ[ιὰν καὶ τὸν δῆ]μον τ[ὸν Ἀθηναίον κα]ὶ το[ὺς χσυμμά]-
[χους ․․․․c.13․․․․․]#⁷ — — — — c.16 — — — — Ε[— — c.8 — —]
                               lacuna
frg. h.12 — — — — — — — — — — — Ι — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — ΣΤΕΙ̣ — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — ΤΕΣ — — — — — — — — — — — — — — — — — —
15 — — — — — — — — — ΔΕΙ#⁷ — — — — — — — — — — — — — — — — —
[— — — — — — — Θ]ασίο̣[ς? — — — — — — — — — — — — — — — — —]
— — — — — — — ΕΙΔΕ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — ΙΟΣ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — ΟΠ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
20 — — — — — — — ιτ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
                               lacuna
frg. e-g.21 [— — — — — — c.26 — — — — — — Ἀθ]ηνα[ιο — — — c.13 — — —]
— — — — — — — c.27 — — — — — — — χρήματα̣ — — — c.11 — — —
— — — — — — c.25 — — — — — — —νηι Ἀθηναίον̣ — — c.9 — —
— — — — — — c.24 — — — — — —#⁷ασιν εἶναι Νεοπο[λιτ — c.4 —]
25 — — — — — — c.22 — — — — — —ον καὶ χρῆσαι ΤΤΤΤΧΧ[․․․ καθά]-
[περ οἱ στρατηγοὶ οἱ Ἀθηναί]ον ἐδέοντο ὅπος ἂν ἔχο̣[σιν ἐς]
[τὸν πόλεμον· δάνεια δὲ πο]ι̣ε͂σθαι αὐτοῖς ἐκ το͂γ χρημ[άτον τ]-
[ούτον ἅ ἐστι τῆς Νέας Π]όλεος ἐκ τοῦ λιμένος, τοὺς ἐν̣ [Θάσοι]
[στρατηγὸς ἑκάστο το͂ ἐ]νιαυτο͂ ὁς ἀφειληφότας παρὰ [σφο͂ν γρα]-
30 [φσαμένος ἕος ἂν ἐντελ]ε͂ ἀποδοθῆι· ποιε͂ν δὲ ταῦτα ἕ[ος ἂν αὐ]-
[τοῖς ὁ πόλεμος ἦι ὁ πρὸς] Θασίος· ὃ δὲ διδόασι ν[ῦν Νεοπολῖτ]-
[αι οἱ ἀπὸ Θράικη]ς καὶ βου̣λόμενοι καὶ ἐθελοντ[αὶ ἔδοσαν τοῖς]
[ἑλληνοταμ]ίαις 𐅈ΧΧΧΧ𐅅ΗΗΗ καὶ πρόθυμοί εἰσ[ι ποιε͂ν ὅ τι δύν]-
[ανται ἀγ]αθὸν αὐτοὶ ἐπαγγειλάμενοι καὶ λ[όγοι καὶ ἔργοι ἐς τ]-
35 [ὴν πόλ]ιν τὴν Ἀθηναίον, καὶ ἀντὶ τῆς εὐεργε[σίας ταύτης τὸ νῦ]-
[ν εἶν]αι καὶ ἐν το͂ι λοιπο͂ι χρόνο[ι] παρ Ἀθηνα[ίον χάριτας εἶναι αὐ]-
[τ]ο̣ῖς ὁς ἀνδράσιν οὖσιν ἀγαθο[ῖ]ς καὶ τὴ[ν πρόσοδον εἶναι αὐτ]-
οῖς πρὸς τὴμ βουλὴν καὶ τὸν δῆ[μ]ον π[ρότοις μετὰ τὰ ἱερὰ ὁς]
εὐεργέταις οὖσιν Ἀθηναίον· το[ὺς δὲ πρέσβεις τὰ ὑπομνήμα]-
40 τα τούτον ἃ οἱ Νεοπολῖται ἔδο[σαν πάντα παραδοῦναι το͂ι γρ]-
αμματεῖ τῆς βουλῆς, χορὶς μὲν [τὰ νῦν δεδομένα, χορὶς δὲ τἄλ]-
λα, καὶ τὸ φσήφισμα τόδε ἀναγρά[φσας ὁ γραμματεὺς ὁ]
τῆς βουλῆς ἐστήληι λιθίνηι καταθ[έτο ἐμ πόλει τέλεσι τοῖ]-
ς Νεοπολιτο͂ν· ἐν δὲ Νέαι Πόληι αὐτοὶ [ἀναγράφσαντες καταθ]-
45 E/NTON E)N TO=I I(ERO=I TH=S *PARQE/NO E)STH/L[HI LIQI/NHI: KALE/SAI DE\ KAI\]
ἐπὶ χσένια τὴμ πρεσβείαν ἐς τὸ πρυτα[νεῖον ἐς αὔριον vvvv]
Οἰνοβίοι Δεκελεεῖ στρατεγο͂ι ΤΤΤ𐅅Η[ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ].
{²⁸407/6 bc?}²⁸ {²stoich 73}² Ἀχσίοχος εἶπε ∶ ἐπαινέσαι τοῖς Νεοπολίταις τοῖς ἀπὸ [Θράικες ℎος ὀ͂σιν ἀνδράσιν ἀγαθοῖς]
E)/S TE TE\N STRATIA\N KAI\ TE\M PO/LIN TE\N *)AQENAI/ON KAI\ *JO/T[I E)S *QA/SON E)STRATEU/ONTO XSUMPOLIOR]-
50 κέσοντες μετὰ Ἀθεναίον ⋮ καὶ ℎότι χσυνναυμαχο͂ντ[ες ἐνίκον] καὶ [κατὰ γε͂ν χσυνεμάχον τὸν πά]-
ντα χρόνον καὶ τὰ ἄλλα ℎότι εὖ ποιο͂σιν Ἀθεναίο[ις, καὶ ἀντὶ τ]ο̣ύτον [το͂ν ἀγαθο͂ν χάριτας παρὰ Ἀ]-
QENAI/ON EI)=NAI AU)TOI=S KAQ*JA/PER E)FSE/FISTAI T[O=I DE/MO]I #53 [KA]I\ *JO/POS A)\M M?[E\ A)DIKO=NTAI MEDE\N ME/T]-
ε ὑπὸ ἰδιότο μέτε ὑπὸ κοινο͂ πόλεος, τός τε σ[τρατεγὸ]ς ℎοὶ ἂν ℎεκάστοτε ἄ[ρχοσι πάντας ἐπιμέ]-
LESQAI AU)TO=N *JO/ TI A)\N DE/ONTAI #53 KAI\ TO\S A)/RX[O]N[T]AS TOU\S *)AQENAI/ON *JOI\ A)\N *JEK[A/STOTE *JORO=SIN SF]-
55 ο͂ν τὲμ πόλιν Νεοπολίτας φυλάττοντα[ς] καὶ προθύμος ὄντας ποιε͂ν ℎό τι ἂν [αὐτοὺς κελεύοσιν]·
καὶ νῦν ℎευρίσκεσθαι αὐτὸς παρὰ τ[ο͂ δ]έμο το͂ Ἀθεναίον ℎό τι ἂν δοκε͂ι ἀγαθ[ὸν ․․․․9․․․․ ⋮ περὶ]
δὲ τε͂ς ἀπαρχε͂ς τε͂ι Παρθένοι ℎ[έπερ κ]αὶ τέος ἐγίγνετο τε͂ι [θε]ο͂ι ἐν το͂ι δέμο[ι πρᾶχσαι πρὸς αὐ]-
τός· ἐς δὲ τὸ φσέφισμα τὸ πρό[τερον ἐ]πανορθο͂σαι τὸγ γραμματέα τε͂ς βολε͂ς ⋮ κ̣[αὶ ἐς αὐτὸ μεταγρ]-
[ά]φσαι ἀντὶ τε͂ς ἀποικία̣[ς τε͂ς Θασί]ον ℎότι συνδιεπολέμεσαν τὸμ πόλεμον μ[ετὰ Ἀθεναίον ⋮ καὶ]
60 [․․․8․․․․]σ̣αι ∶ καὶ Π[․․․7․․․ καὶ ․․․]οφάντοι ∶ ἐπαινέσαι ℎάτε νῦν λέγοσιν κ[αὶ πράττοσιν ἀγα]-
[θὸν ℎυπὲρ Ἀθε]ν[αίον το͂ δέμο καὶ ℎότι] πρόθυμοί εἰσι ποιε͂ν ℎό τι δύνανται ἀ[γαθὸν ἐς τὲν στρα]-
[τιὰν καὶ τὲμ πόλιν ἐς τὸ λοιπὸν καθℎά]περ τὸ πρότερον· καλέσαι δὲ καὶ ἐπὶ χ[σένια ἐς αὔριον v]
[․․․7․․․ εἶπε ∶ τὰ μὲν ἄλλα καθℎάπερ τε͂ι] βουλε͂ι· τε͂ι δὲ Παρθένοι ἐχσαιρε͂[σθαι τὲν ἀπαρχὲν κα]-
[θℎάπερ τὸ πρότερον ℎὲν ἂν Νεοπολιτο͂ν ℎο δ]ε͂μος ε[ὔ]χσεται. vacat
65                                                vacat
Search Help